Ouderen langer fit houden, zodat ze langer door kunnen werken.
Dat is de bedoeling met het vitaliteitspakket waar minister Kamp van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen jaar over schreef. Om mensen langer fit te houden en hen  beter te begeleiden in hun werk of weer naar werk met scholing en/of eventuele veranderingen van baan is er een regeling opgesteld. Het is de bedoeling hiermee preventief te werk te kunnen gaan en (ouderen)participatie in het werkveld te bevorderen.

Het vitaliteitspakket treedt per 1 januari 2013 in werking en richt zich op bij deze ouderenparticipatie op 3 lijnen:
1. Doorwerken
2. Mobiliteit
3. Loopbaanfaciliteiten

Vitaliteitspakket:
– een financiële (door)werkbonus voor 61+ en 62+ werknemers
mobiliteitsbonus voor 55+
dubbele mobiliteitsbonus voor uitkeringsgerechtigden 50+
– Hoewel Intersectorale scholing primair de verantwoordelijkheid is van werkgevers en hun werknemers vraagt het kabinet sociale partners in te zetten op het stimuleren van intersectorale scholing. Hiermee kan de regeling preventief ingezet worden op duurzame inzetbaarheid.
van werk naar werk (VWNW) budget, waarbij sociale partners mee onderzoeken waar afspraken gemaakt kunnen worden voor scholing voor werknemers die met ontslag bedreigd worden, met als doel de kans op een (nieuwe) baan te verhogen. Het kabinet realiseert zich dat dit extra inzet vraagt, ook financieel, van de sociale partners en is bereid hen daarin tegemoet te komen. Deze financiële ondersteuning is afhankelijk van de realisatie van de beoogde verbreding. Het komende jaar wil het kabinet hierover afspraken maken met de sociale partners. Sociale partners en scholingsfondsen krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van de ESF-regeling, Europese subsidieregeling. Met de ESF-regeling worden financiële middelen uit het Europees Sociaal Fonds vrijgemaakt om bedrijfsprocessen te verbeteren en een aanpak te 0ntwikkelen waardoor mensen vitaal en gezond productief kunnen blijven tot de pensioenleeftijd.
overgangsregeling levensloop van2012 naar 2013
– Nieuwe spaarregeling in de vorm van vitaliteitssparen, waarmee een financiële buffer opgebouwd kan worden voor elk gewenst doel, zoals
bijvoorbeeld een opleiding.
verlagen drempel scholingsaftrek

Omslagpunt
Dat er sprake is van vergrijzing, dat mag inmiddels duidelijk zijn. Het is dan ook wachten op het omslagpunt waarin er onvoldoende mensen zijn om alle banen te vervullen. We zien al tekorten ontstaan in bepaalde sectoren, waar vacatures niet of nauwelijks meer ingevuld worden. Dit houdt in dat huidig personeel langer door zal moeten werken dan zij in eerste instantie dachten. Het is belangrijk gezond te zijn, ook voor je werk, maar het wordt nog belangrijker om gezond te blijven als je nog langer verwacht wordt actief en productief te zijn en te blijven. Dit vereist langere
inzetbaarheid van werknemers en vraagt meer aandacht voor hun vitaliteit. Om hieraan tegemoet te komen wordt gevraagd het op te nemen in de CAO. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van personeel is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers samen en hierin wil de regeling ondersteunend tegemoet komen.

Gezondheid
Een goede gezondheid is een voorwaarde om tot de pensioenleeftijd vitaal en productief te blijven. Het kabinet zet samen met de sociale partners in op het voorkomen van uitval door fysieke en psychische overbelasting. Sectoren worden gestimuleerd hiervoor een gerichte aanpak te ontwikkelen. Daarnaast stelt de minister samen met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een actieplan ‘Gezond bedrijf’ op om de
uitval van werkenden met een chronische ziekte te voorkomen en de zelfredzaamheid van werkenden te bevorderen.

Voor de volledige brief klik op:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/09/30/kamp-vitaliteitspakket.html