5 gebieden van duurzaame inzetbaarheid

Uit eerdere succeservaringen blijken 5 gebieden te onderscheiden te zijn die rendabel zijn in het kader van de toename van duurzame inzetbaarheid:

 1. Betrokkenheid
 2. Organisatie van het werk
 3. Gezondheid
 4. Ontwikkeling (scholing en mobiliteit)
 5. “APK”, methoden om periodiek te onderzoeken hoe het met de inzetbaarheid, balans en vitaliteit van de medewerkers gesteld is.

De werkenergie analyse brengt de status van meerdere van deze elementen in kaart.

De werk energie analyse:

 • Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bevlogenheid en vitaliteit
 • Inzetbaar in alle branches en toepasbaar van LBO t/m WO werk- en denkniveau
 • Bestaat uit een online vragenlijst die door de medewerker zelf kan worden ingevuld. Na afloop ontvangt zowel de medewerker als de coach per e-mail de rapportage hiervan.
 • Wordt opgevolgd door een persoonlijk coachgesprek, waarbij de medewerker inzicht krijgt in zijn persoonlijke energie- en stressbronnen, op zowel organisatie- als functieniveau.
 • Verbanden worden zichtbaar en oplossingsgericht denken wordt geleerd, waardoor eigen regie gestimuleerd wordt.

Uit ervaring blijkt dat werknemers met LBO/MBK werk- en denkniveau meer instructies van de coach nodig hebben om na afloop tot een concreet prioriteitenplan te kunnen komen.

Al uit een Amerikaans onderzoek uit 2002 onder 200.000 medewerkers van 36 bedrijven uit verschillende sectoren, blijkt dat bevlogenheid invloed heeft op de organisatieresultaten (Harter J.K. e.a. 2002). Ook recenter internationaal onderzoek door Bakker en Leiter (2010) toont aan dat bevlogen medewerkers een positieve invloed hebben op relevante organisatie-uitkomsten. De bijlage het JD-R model van Arnold Bakker geeft een duidelijke weergave van de belangrijkste energie- en stressbronnen die op organisatieniveau aanwezig kunnen zijn.

Waarom nog meer een werkenergie analyse?

 • Minder afspraak inflatie, managers,leidinggevenden, teamleiders krijgen meer inzicht in beschikbare energie en potentiële energie van hun team of organisatieonderdeel als geheel. Constructievere afspraken leidt tot afname werkdruk.
 • Inzichten die door coaching omgevormd worden tot duurzame veranderingen en afname van stress. Stress leidt tot 45% energie en productiviteitsverlies, ook wanneer de werknemer het nog niet als zodanig herkend heeft.
 • Versnippering, tijdsbesteding in kaart brengen. Niet helder hebben van tijdsbesteding en veelvuldig multitasken, wat leidt tot bevroren, niet beschikbare energie
 • Mentaal actiever door inzicht, bewustworden en coaching naar duurzame verandering voorkomt mentaal verzuim
 • Tijdige ondersteuning, aandacht en zorg op mogelijke stress elementen, werkdruk en energievreters voorkomen opbouw van klachten die leiden tot uitval. Vermindert de kans op fysiek verzuim door psychische oorzaken.

1) Investeren in duurzame inzetbaarheid verlaagt kosten:
Bedrijven die in duurzame inzetbaarheid investeren, brengen het ziekteverzuim terug, soms  zelfs met enkele procentpunten. Gezondheid en methoden om periodiek te onderzoeken hoe het met de inzetbaarheid, balans en vitaliteit van de medewerkers gesteld is draagt bij aan zowel het gevoel van betrokkenheid als de uiting van duurzame inzetbaarheid
2) Investeren in duurzame inzetbaarheid verhoogt arbeidsproductiviteit
Wanneer bedrijven en organisaties in Nederland investeren in de betrokkenheid van hun medewerkers, zorgen dat het werk zo georganiseerd is dat mensen echt zin hebben in hun werk, stijgt als vanzelf de arbeidsproductiviteit. Betrokkenheid, organisatie en ontwikkeling zijn vitale onderdelen van bevlogenheid, duurzame inzetbaarheid.

Voortijdig inzetten op vitaliteit creëert duurzame inzetbaarheid

De klachten die voortkomen uit stress, disbalans, niet lekker in hun vel zitten zijn vroegtijdig te ondervangen door preventieve vitaliteitstrainingen. Fysieke klachten waarin zojuist het verband is gelegd met stress als mogelijke oorzaak zijn in relatief korte tijd in kaart te brengen en om te zetten naar een concreet stappenplan wat leidt tot duurzame verandering.

Belangrijk blijft betrokkenheid van zowel medewerker als leidinggevende en een stapsgewijze ondersteuning via bijvoorbeeld digitaal zelfmanagement (goed werkgeverschap). Het gaat om herstel, beter worden en continue leren op een duurzame manier. Niet alleen werkgerelateerd, maar vooral levensgerelateerd.

Neem contact op voor de inzet van de werk energie analyse of een vitaliteitstraining

Lees hier het artikel van de huidige trend: ‘werknemers vinden werkgeluk belangrijker dan bonus

 

Inner Dreams werkt veelal preventief en op het verhogen van vitaliteit. In de praktijk melden mensen zich pas als ze voelen of merken dat ze niet meer lekker in hun vel zitten: Onrust, concentratieproblemen, spanningen, geheugenproblemen, irritaties, psycho somatische klachten ervaren.

Lees hier verder over de mogelijkheden in de begeleiding van zieke, reeds uitgevallen werknemers.

Duurzame inzetbaarheid door vitaliteit

Duurzame inzetbaarheid in het kader van vitaliteit

Het woord wordt steeds vaker gebruikt en steeds vaker gekoppeld aan de inzetbaarheid van (oudere) werknemers. Beleidsmakers, professionals en onderzoekers spreken steeds vaker over vitaliteit als (positieve) gezondheid.

Vitaliteit blijkt aan de hand van 3 kerndimensies meetbaar te zijn: Energie, motivatie en veerkracht.
Vitale werknemers; energieke, gemotiveerde en veerkrachtige werknemers zijn bevlogen werknemers!
De mate van bevlogenheid en vitaliteit zijn meetbaar via de werk-energie analyse*
Neem contact met me op voor een afspraak voor meer informatie over deze analyse voor werknemers of teams.

Vitaliteit is meetbaar en merkbaar in de volgende elementen:

Fysiek: uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie, lenigheid, snelheid, weerstand en herstelvermogen.
Mentaal: aandachtscontrole, spanningsregulatie, gedachte- en emotiecontrole, concentratie, zelfvertrouwen, omgaan met afleiders en tegenslagen, blijven leren, zelfreflectie.
Sociaal-Emotioneel: inzicht in behoefte en gevoelens van anderen, assertiviteit, overtuigingskracht, conflicthantering, samenwerken, leiderschap.
Inspirationeel: zingeving, goede doelen stellen, maatschappelijk verantwoord, motivatie/drijfveren, balans werk & privé.

Bij tegenslag in het dagelijks leven heeft dat impact op één of meerdere van de hierboven genoemde elementen. In welke mate en voor welke duur is per persoon verschillend. Wanneer de mens in kwestie onvoldoende begeleiding krijgt, de situatie met impact te verwerken, kan de gebeurtenis onverwerkt opgeslagen worden in het fysieke. Het tast op dat moment de vitaliteit en veerkracht van deze persoon aan. Dit kan in eerste instantie minimaal merkbaar zijn op het werk, het dagelijks leven of de balans tussen werk-privé:
– verminderde concentratie
– verslechtering in het geheugen
– sneller geprikkeld, geïrriteerd

Een volgende tegenslag kan hierdoor meer impact hebben en er kan een moment ontstaan dat iemand niet meer zonder hulp verder kan. De gebeurtenis op zichzelf lijkt de aanleiding, maar kan de druppel van een reeks zijn die de emmer doet overlopen.
Ervaring leert dat mensen met emotionele problematieken, zoals die zich voor kunnen doen bij verdriet of angst door verlies, ontslag of trauma zonder begeleiding in een neerwaartse spiraal terecht komen.

Vitale werknemers zijn bevlogen werknemers!

Onderzoeken van TNO geven aan dat begeleidingstrajecten met individuele aandacht positief bijdragen aan herstel van functioneren en het vergroten van hun belastbaarheid. Met name de mentale en sociaal-emotionele aspecten zijn zowel vooraf als tijdens een disbalans of uitval goed in kaart te brengen met de werk-energie analyse
Waarom wachten tot er iets voorvalt dat impact heeft? Toon betrokkenheid, ga nu met uw werknemer aan de slag!
Laat een werk energie analyse in kaart brengen voor een betere energiebalans, tevredenheid en motivatie!

Hoe groter de veerkracht van een werknemer, hoe vitaler deze zich voelt.
Investeer in de vitaliteit en bevlogenheid van uw werknemers door de werk-energie analyse test:
– investeren in duurzame inzetbaarheid verlaagt verzuimkosten
– investeren in duurzame inzetbaarheid verhoogt arbeidsproductiviteit

Voor een eerste indruk van elementen van vitaliteit kun je zelf onze gratis vitaliteitstest doen.

Kijk hier voor meer informatie over de werk-energie analyse

* werk energie analyse:
Brengt zowel de energiebronnen als de energievreters (stress) in kaart op het werk. De inzichten en handvatten die het oplevert, zorgt voor een betere energiebalans, tevredenheid en motivatie.
Is in samenwerking met onderzoek door Erasmus universiteit opgesteld voor meer energie, vitaliteit en bevlogenheid op het werk

Duurzame vitaliteit door de werk energie analyse

Vitaliteitsadvies middels een praktische werk energie analyse

 • Weet jij waar je werknemers energie van krijgen in hun werk?
 • Hebben zij een goede energiebalans?
 • Weet jij wat ze echt anders willen in hun werk?

Lees hier meer over de 5 werkgebieden waarin jij je als leidinggevende of werkgever kan inzetten in het kader van de toename van duurzame inzetbaarheid binnen je team of bedrijf.

Lees hieronder verder wanneer je er zelf, als werknemer of zelfstandig ondernemer mee aan de slag wil.

 • Weet jij waar je energie van krijgt in je werk?
 • Ben jij tevreden over jouw energiebalans?
 • Weet jij wat je anders wil, waar je écht blij van wordt in je werk?

Het doen van de werkenergieanalyse geeft je antwoord op deze vragen. Deze analyse, samen met 1 coachgesprek is een zeer effectieve methode voor een persoonlijk vitaliteitsadvies. Doordat we tegelijkertijd een persoonlijk ontwikkelingsplan maken, kun je direct na afloop  aan de slag met jouw acties.

De werk energie analyse is gebaseerd op de 3 kerndimensies van vitaliteit: energie, motivatie en veerkracht.
Op de werkvloer zijn de vitale werknemers, energieke, gemotiveerde en veerkrachtige mensen, de bevlogen werknemers!

De werkenergieanalyse geeft inzicht in je persoonlijke energie- en stressbronnen. 
Door het maken van deze analyse zie je waar jij zelf wel of geen invloed op hebt. Hierdoor kun je vooraf bewust afwegen hoe effectief een actie is en of deze bijdraagt aan jouw vitaliteit. Doordat jij helder hebt wat jouw wensen zijn, kun je gericht met je leidinggevende of HR manager in gesprek.

De werkenergieanalyse geeft inzicht in de volgende vitaliteitselementen:

 • Fysiek: uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie, lenigheid, snelheid, weerstand, herstelvermogen
 • Mentaal: concentratie, spanningsregulatie, gedachte- en emotiecontrole, zelfvertrouwen, omgaan met tegenslagen, zelfreflectie
 • Sociaal-Emotioneel: relaties, assertiviteit, samenwerken, leiderschap, conflicthantering, inzicht eigen behoeftes
 • Inspirationeel: zingeving, motivatie/drijfveren, balans werk & privé

Met de uitkomst van de analyse als basis stellen we een actieplan, stappenplan op voor jouw persoonlijke vitaliteit. Een stappenplan hoe jij meer veerkracht kan ontwikkelen en hoe dit jouw werk(-privé) balans kan versterken.
Als uit de analyse blijkt dat het werk en/of organisatie niet meer bij je past, kun je doelbewust gaan netwerken en solliciteren.

Wat levert de werkenergieanalyse op?

 • Betere energiebalans, tevredenheid en motivatie
 • Inventarisatie overtuigingen en patronen
 • Hogere bevlogenheid (lees hier meer over  )
 • Leren realistische doelen te stellen en keuzes te maken
 • Formuleren van vitaliteitsstappen
 • Vaststellen van opleidingsbehoefte

Uit TNO onderzoek blijkt dat 1 op de 3 medewerkers zich onderbenut voelt.
Het niet nuttig voelen of onzinnig voelen van wat je doet is een van de grootste afbraken op onze vitaliteit!
Lees hier het artikel van de huidige trend: ‘werknemers vinden werkgeluk belangrijker dan bonus

Doe hier een eerste indruk op over de status van jouw vitaliteit met onze gratis vitaliteitstest